(04596)54-203,  (04596)22-022

Безкоштовно з міського

Юридичний відділ

Розклад роботи: 

понеділок-четвер: 800-1715

п'ятниця: 800-1600

перерва: 1300 до 1400

Телефон: (04596) 22-957

Графік прийому фізичних та юридичних осіб:

середа: 800-1300

 

Функції відділу

·        Організує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері місцевого самоврядування, захисті законних інтересів територіальної громади м. Вишгорода та органів місцевого самоврядування міста.

·        Забезпечує правильне застосування законодавства в органах самоврядування
м. Вишгорода, інформує Вишгородського міського голову про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

·        Разом з відповідними структурними відділами, підрозділами і посадовими особами органів самоврядування м. Вишгорода узагальнює практику застосування чинного законодавства України та актів виданих органами самоврядування м. Вишгорода.

·        Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис Вишгородського міського голови та інших керівників органів самоврядування м. Вишгорода, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів та/або посадових осіб.

У разі невідповідності проекту наказу чи іншого акту чинному законодавству та, якщо внесені до нього юрисконсультом зауваження не враховано, він, не візуючи проект, подає письмовий та/або усний висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення Вишгородським міським головою.

Видання наказу, іншого акту, а також подання проекту акту на розгляд відповідного органу самоврядування м. Вишгорода для вирішення питання щодо його прийняття чи узгодження без попереднього розгляду юрисконсультом не допускається.

·           Бере участь у підготовці проектів актів органів самоврядування м. Вишгорода, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проекти актів, які надійшли до органів самоврядування м. Вишгорода з питань, що потребують узгодження відповідно до їх компетенції, готує проекти письмових та/або усних висновків чи зауважень до них.

·           Проводить разом з іншими посадовими особами і структурними підрозділами Виконкому роботу для перегляду нормативних актів органів самоврядування м. Вишгорода з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

·           З використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до комунальних підприємств, установ і організацій інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз'яснення Вищого господарського суду та Пленуму Верховного Суду, готує для керівництва органів самоврядування м. Вишгорода довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам Виконкому консультації з правових питань.

·           Разом з відповідними структурними підрозділами та посадовими особами Виконкому сприяє комунальним підприємствам, установам і організаціям у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв'язків, бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав.

Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, бере участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

·        Дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені підприємствами, установами та організаціями у зв'язку з порушенням їх майнових прав і законних інтересів з боку органів самоврядування м. Вишгорода, контролює додержання структурними підрозділами та посадовими особами Виконкому встановленого порядку пред'явлення і розгляду претензій.

·        Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів), вносить на розгляд Вишгородського міського голови пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності.

·        Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності органів самоврядування м. Вишгорода, розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, установ і організацій, вносить їх на розгляд Вишгородського міського голови, бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

·        Сприяє своєчасному вжиттю заходів за поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

·        Представляє в установленому законодавством порядку інтереси органів самоврядування м. Вишгорода в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

·        Вносить на розгляд Вишгородського міського голови пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

·        Бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушення.

·        Здійснює методичне керівництво правовою роботою в комунальних підприємствах, установах і організаціях, вносить на розгляд Вишгородського міського голови пропозиції щодо її вдосконалення.

Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками Виконкому, у підвищенні правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств, установ і організацій.

Календар подій міста Вишгорода